Informační povinnost provozovatele

podle článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jímž se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů dotčených osob provozovatel tímto poskytuje příslušné informace podle článků 13 a 14 Nařízení.

Provozovatel: Společnost B.A.S. Slovakia s.r.o., založená a existující podle § 105 a násl. zák. č. 513/91 Sb., se sídlem Kolmá 4, 851 01 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, vložka 38875/S, oddíl Sro (dále jen „Společnost“).

Kontaktní údaje provozovatele: adresa na zasílání písemností: B.A.S. Slovakia s.r.o, Kolmá 4, 851 01 Bratislava, telefonický kontakt: +421 948 648 048, e-mailový kontakt: info@nosicetazne.sk.

Účely aprávní základy zpracování: provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob – klientů a zástupců klientů na následovné účely:

 • E-shop – prodej zboží zákazníkům e-shopu
 • Marketing – podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletter, informace o produktech a novinkách, mailing
 • Klienti (obchod, prodej) – plnění práv a povinností plynoucích ze smluvních vztahů
 • Smlouvy – plnění smluvních a předsmluvních vztahů

Kategorie dotčených osobních údajů: běžné osobní údaje

Kategorie příjemců osobních údajů: doručovatelské společnosti (DPD, SPS, IN-TIME, GLS, SDS) za účelem správného doručení objednaného zboží

Přenos osobních údajů do třetích zemí: ne

Doba uchovávání osobních údajů: 10 let

Práva dotčené osoby: má následovná práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, které se dotčené osoby týkají
 2. právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se dotčené osoby týkají
 3. právo na smazání osobních údajů, které se dotčené osoby týkají
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů
 5. právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se dotčené osoby týkají
 6. právo na přenositelnost osobních údajů
 7. právo kdykoliv odvolat svůj udělený souhlas na zpracování osobních údajů
 8. právo podat stížnost dozorčímu orgánu

Výše uvedená práva má dotčená osoba v rozsahu podle článků 15 až 21 a článku 77 Nařízení. Dotčená osoba si svá práva může uplatnit ústně, písemně nebo elektronicky, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Pokud dotčená osoba ústně požádá o poskytnutí informací, informace se jí poskytnou po prokázání totožnosti.

Informace o zdroji osobních údajů: osobní údaje o dotčené osobě byly získané z následovného zdroje:

 • e-shop
 • webová stránka
 • přímý prodej zboží (přímo od zákazníka při návštěvě prodejny)
 • od zákazníka při telefonické nebo e-mailové objednávce
 • cookies
 • Google Analytics

Automaticky (při návštěvě naší webové stránky) zpracováváme následovné údaje:

 • IP adresu
 • datum a čas přístupu na naši webovou stránku
 • informace o vašem internetovém prohlížeči
 • informace o vašem operačním systému
 • informace o nastavení vašeho jazyka
 • informace o vašem chování na našich webových stránkách
 • informace o vašem mobilním zařízení (pokud přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu)

Tyto informace jsou z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizovány, proto je nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli (konkrétní osobě).

 

Úplné znění podmínek ve formátu PDF: